Tháng Bảy 4, 2019

Cấu hình SSH cho switch cisco

Tạo mật khẩu enable:

Gán địa chỉ IP quản trị và VLAN quản trị

Cấu hình hostname và domain name.

gen key RSA cho SSH

Bật […]

Active office 2019 không cần dùng phần mềm

Bước 1: Mở notepad, paste nội dung sau và lưu lại dưới tên active.cmd

Bước 2: mở file active.cmd vừa tạo dưới quyền administrator và ngồi chờ. Thành công […]