Thêm tự xuống dòng trong công thức Excel

Xuống dòng trong excel chỉ cần Alt Enter là xong. Tuy nhiên, khi viết các hàm ghép chuỗi thì không thể Alt Enter được. Để làm việc này, chúng ta sử dụng hàm CHAR(10), Trong đó 10 là mã của ký tự xuống dòng (line break)

=”abc”&CHAR(10)&”def”

Tuy nhiên, chúng ta vẫn không thấy kết quả xuống dòng, bởi gì mặc định Wrapper cho cell đó k được bật, chỉ cần bấm vào Wrapper text là xong.