Tháng Bảy 2019

Regular Expressions cơ bản

Cú pháp cơ bản:

Modifiers

Repetitions

 

bật SNMP trên esxi 6.5

Có thể làm nhiều thứ trên GUI của ESXI tuy nhiên, không thể bật snmp từ trang quản trị, do mặc định snmpd không có cấu hình nên không start […]

Cấu hình SSH cho switch cisco

Tạo mật khẩu enable:

Gán địa chỉ IP quản trị và VLAN quản trị

Cấu hình hostname và domain name.

gen key RSA cho SSH

Bật […]

Active office 2019 không cần dùng phần mềm

Bước 1: Mở notepad, paste nội dung sau và lưu lại dưới tên active.cmd

Bước 2: mở file active.cmd vừa tạo dưới quyền administrator và ngồi chờ. Thành công […]