Ảo hoá

Tổng hợp key vmware các thể loại

Key Vsphere hypervisor 6.7: Không giới hạn

Key VMware workstation 15

Key VMWare Workstation 16 Pro

Key VMware Workstation 17 Pro

    Key Vcenter 6 […]

Cấu hình portchannel giữa switch cisco và Esxi 6.7

Mô hình: Cấu hình trên swich:

Cấu hình trên ESXi, tạo Vswitch mới tên BOND, add 3 uplink em2-4 cho vswitch này Bấm chọn networking ->Virtual switches -> […]

Unlock user root Esxi

Use case: user root bị lock lại do đăng nhập sai nhiều quá, SSH vào có thể thấy báo lỗi:

Để khắc phục, chạy lệnh sau:

 

Thêm custom rule firewall cho ESXi

Tương tự ufw, iptable của centos, ubuntu, ESXi cũng có firewall của riêng mình. Mặc định ESXi đã tạo sẵn 1 số rule, chúng ta có thể thao tác với […]

bật SNMP trên esxi 6.5

Có thể làm nhiều thứ trên GUI của ESXI tuy nhiên, không thể bật snmp từ trang quản trị, do mặc định snmpd không có cấu hình nên không start […]