Windows

Nâng cấp windows server từ Evaluation lên Standard, Datacenter

Lệnh nâng cấp từ Windows Server Evaluation lên Windows Server Standard

Lệnh nâng cấp từ Windows Server Evaluation lên Windows Server Datacenter

Trong đó: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX bạn hãy thay bằng key […]

Active office 2019 không cần dùng phần mềm

Bước 1: Mở notepad, paste nội dung sau và lưu lại dưới tên active.cmd

Bước 2: mở file active.cmd vừa tạo dưới quyền administrator và ngồi chờ. Thành công […]

Xóa các dòng chứa từ khóa biết trước Ví dụ: Muốn xóa các dòng có từ “tukhoa” 1. Menu => Search => Mark (hoặc Ctrl + F, chọn Tab Mark […]