Tháng Tám 2019

Cài đặt cụm hadoop cluster 3 node - How to Install and Set Up a 3-Node Hadoop Cluster

I- Chuẩn bị 3 máy centos 7: <hostname>:<IP> – node-master: 192.168.151.171 – node1: 192.168.151.172 – node2: 192.168.151.173 Phần môi trường cần cài đặt trên 3 máy:

II- Kiến trúc […]

Chạy SQL sau để gen data lớn cho postgres

 

Hướng dẫn thêm ổ đĩa mới vào máy chủ centos - How to add new hard disk to Centos server

kiểm tra ổ đĩa mới thêm bằng fdisk -l

Thấy phần ổ đĩa mới: Disk /dev/sdb: 85.9 GB, 85899345920 bytes, 167772160 sectors gõ: fdisk /dev/sdb

Đã tạo xong phân vùng, tiến hành format sang […]