Tháng Sáu 2020

Tổng hợp key vmware các thể loại

Key Vsphere hypervisor 6.7: Không giới hạn

Key VMware workstation 15

Key VMWare Workstation 16 Pro

Key VMware Workstation 17 Pro

    Key Vcenter 6 […]

Cấu hình portchannel giữa switch cisco và Esxi 6.7

Mô hình: Cấu hình trên swich:

Cấu hình trên ESXi, tạo Vswitch mới tên BOND, add 3 uplink em2-4 cho vswitch này Bấm chọn networking ->Virtual switches -> […]