Cơ sở dữ liệu

Cài đặt cụm elasticsearch cluster 3 node

Môi trường cài đặt: – node1: 10.144.39.21 – node2: 10.144.39.22 – node3: 10.144.39.21 OS 3 máy: ubuntu 20.04 ES cài đặt: bản mới nhất trên trang chủ: https://www.elastic.co/downloads/elasticsearch Khai báo hostname […]

Cài đặt cụm hadoop cluster 3 node - How to Install and Set Up a 3-Node Hadoop Cluster

I- Chuẩn bị 3 máy centos 7: <hostname>:<IP> – node-master: 192.168.151.171 – node1: 192.168.151.172 – node2: 192.168.151.173 Phần môi trường cần cài đặt trên 3 máy:

II- Kiến trúc […]

Chạy SQL sau để gen data lớn cho postgres

 

Hướng dẫn cài đặt oracle client trên redhat 7 - How to install oracle client 12 on redhat

Chuẩn bị: – Redhat enterprise 7, có thể cài thêm repo: https://devopsvn.xyz/cai-dat-centos-repo-cho-redhat-rhel-7/ – Bộ cài Oracle client 12: https://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/oracle12c-linux-12201-3608234.html Trên máy chủ linux, cài đặt các gói: unzip, gcc

[…]

Tính tới thời điểm hiện tại 2019-06, version khi cài đặt PostgreSQL qua yum trên centos 7 là 9.2.24 [root@posgres-2 etc]# yum info postgresql-server Loaded plugins: fastestmirror, langpacks Loading mirror […]