Tháng Sáu 2019

Hướng dẫn cài đặt oracle client trên redhat 7 - How to install oracle client 12 on redhat

Chuẩn bị: – Redhat enterprise 7, có thể cài thêm repo: https://devopsvn.xyz/cai-dat-centos-repo-cho-redhat-rhel-7/ – Bộ cài Oracle client 12: https://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/oracle12c-linux-12201-3608234.html Trên máy chủ linux, cài đặt các gói: unzip, gcc

[…]

Tính tới thời điểm hiện tại 2019-06, version khi cài đặt PostgreSQL qua yum trên centos 7 là 9.2.24 [root@posgres-2 etc]# yum info postgresql-server Loaded plugins: fastestmirror, langpacks Loading mirror […]