Python

Gặp các đoạn text dạng:

Với python3 có thể dịch bằng

 

Simple monitoring - Chương trình monitor mạng đơn giản.

Chương trình được viết bằng python Hướng dẫn cài đặt:

Download: https://github.com/khachuy2705/monitor_simple

Regular Expressions cơ bản

Cú pháp cơ bản:

Modifiers

Repetitions

 

Case: chat_id=428519060 noidung=’test’ body=”'{“chat_id”:”{}”,”text”:”{}”}”’.format(chat_id,noi_dung) KeyError: ‘”chat_id”‘ Nguyên nhân: do sử dụng hàm format, nên trong chuỗi có dấu { hoặc } sẽ bị lỗi. Xử lý: bằng cách thay { […]

yum install -y epel-release && yum install -y python34 && yum install -y python34-devel && yum install -y python34-setuptools cd /usr/lib/python3.4/site-packages/ python3 easy_install.py pip   Thế là xong. Tiến hành code […]