Tháng Một 2019

Sử dụng docker - Xóa mù

Thuở xưa, thời còn mông muội, cả thế giới chỉ biết cài OS lên, nhét app vào rồi bấm chạy. Khi phần cứng máy chủ trở nên rẻ tiền hơn, […]

Cấu hình Virtual Host trong Apache

Virtual Host Virtual Host là một cấu hình trong Apache để cho phép nhiều domain cùng chạy trên một máy chủ. Có một khái niệm khác được đề cập tới […]

Case: chat_id=428519060 noidung=’test’ body=”'{“chat_id”:”{}”,”text”:”{}”}”’.format(chat_id,noi_dung) KeyError: ‘”chat_id”‘ Nguyên nhân: do sử dụng hàm format, nên trong chuỗi có dấu { hoặc } sẽ bị lỗi. Xử lý: bằng cách thay { […]