BashShell

Xử lý lỗi crontab truncate command

Case: Nhét 1 đoạn mysqldump vào crontab để backup db hàng đêm. Sáng hôm sau kiểm tra ko thấy file dump đâu. đoạn command khai báo crontab

Giải quyết […]