Tháng Hai 2022

Script tìm và disable các account không đăng nhập trong vòng 90 ngày trên AD