Script tìm và disable các account không đăng nhập trong vòng 90 ngày trên AD

 

Gặp các đoạn text dạng:

Với python3 có thể dịch bằng

 

Xử lý lỗi crontab truncate command

Case: Nhét 1 đoạn mysqldump vào crontab để backup db hàng đêm. Sáng hôm sau kiểm tra ko thấy file dump đâu. đoạn command khai báo crontab

Giải quyết […]

Simple monitoring - Chương trình monitor mạng đơn giản.

Chương trình được viết bằng python Hướng dẫn cài đặt:

Download: https://github.com/khachuy2705/monitor_simple

Regular Expressions cơ bản

Cú pháp cơ bản:

Modifiers

Repetitions

 

Case: chat_id=428519060 noidung=’test’ body=”'{“chat_id”:”{}”,”text”:”{}”}”’.format(chat_id,noi_dung) KeyError: ‘”chat_id”‘ Nguyên nhân: do sử dụng hàm format, nên trong chuỗi có dấu { hoặc } sẽ bị lỗi. Xử lý: bằng cách thay { […]