Nâng cấp windows server từ Evaluation lên Standard, Datacenter

Lệnh nâng cấp từ Windows Server Evaluation lên Windows Server Standard

Lệnh nâng cấp từ Windows Server Evaluation lên Windows Server Datacenter

Trong đó: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX bạn hãy thay bằng key […]

Cài đặt cụm elasticsearch cluster 3 node

Môi trường cài đặt: – node1: 10.144.39.21 – node2: 10.144.39.22 – node3: 10.144.39.21 OS 3 máy: ubuntu 20.04 ES cài đặt: bản mới nhất trên trang chủ: https://www.elastic.co/downloads/elasticsearch Khai báo hostname […]

etcd Cheat Sheet

etcd Cheat Sheet This cheat sheet is for etcd v3 only! Cluster infos

Accessing the key space

Batch queries

Creating a path

Manipulate keys

Make […]

Script tìm và disable các account không đăng nhập trong vòng 90 ngày trên AD