Cài đặt cụm elasticsearch cluster 3 node

Môi trường cài đặt: – node1: 10.144.39.21 – node2: 10.144.39.22 – node3: 10.144.39.21 OS 3 máy: ubuntu 20.04 ES cài đặt: bản mới nhất trên trang chủ: https://www.elastic.co/downloads/elasticsearch Khai báo hostname […]

etcd Cheat Sheet

etcd Cheat Sheet This cheat sheet is for etcd v3 only! Cluster infos

Accessing the key space

Batch queries

Creating a path

Manipulate keys

Make […]

Script tìm và disable các account không đăng nhập trong vòng 90 ngày trên AD