Tháng Chín 2019

Cài đặt Fail2ban cho zimbra trên centos 7

Cài đặt epel-repo

Cài đặt fail2ban

backup các file mặc định của fail2ban

Tạo file /etc/fail2ban/filter.d/zimbra.conf với nội dung sau

File này định nghĩa các patten […]