Hướng dẫn cài đặt VNC server trên centos


Để sử dụng GUI từ xa của centos, có thể dùng VNC server, sau đây là hướng dẫn:

Lệnh cài đặt:
yum install tigervnc-server -y
chkconfig vncserver on

VNC sử dụng chính user của hệ điều hành, nên cần thêm user thì chỉ cần dùng lệnh useradd như bình thường, tuy nhiên, password thì VNC dùng password riêng. Để đặt password, ví du cho user huybk thì cần:
su - huybk
vncpasswd

Thêm dòng cấu hình vào file: vi /etc/sysconfig/vncservers
VNCSERVERS="1:huybk"
VNCSERVERARGS[1]="-geometry 1280x768"

Khởi động lại service vnc để cấu hình có hiệu lực
service vncserver restart

Phía client: Truy cập http://tigervnc.bphinz.com/nightly/ để download bản vnc client phù hợp
kết nối tới server mới cài ở địa chỉ
IP server:5901