Script nén log file, sau đó move sang thư mục backup

Gồm 2 script, cơ chế:
– Dọn nén các file .log trong folder chứa log, ở đây là /opt/batch/<tên batch>/log (Điều chỉnh tron file chạy chính)
– Sau khi nén xong thì đưa lên file server để chứa: ở đây đã mount file server vào /net/filesv (cấu hình điều chỉnh trong file thứ cấp)
– Các file log được dọn là các file log có từ tháng trước, và hiện tại không có tiến trình nào đang đọc ghi: ví dụ: hnay là tháng 8 thì sẽ dọn các file có timestamp là tháng 7

File chạy chính, clean_all_log.sh

File thứ cấp: clean_log_batch.sh