[Scripts] tìm và khoá user không hoạt động trong vòng 90 ngày trên active directiory

Script tìm và disable các account không đăng nhập trong vòng 90 ngày trên AD