Cài đặt cụm elasticsearch cluster 3 node

Môi trường cài đặt:
– node1: 10.144.39.21
– node2: 10.144.39.22
– node3: 10.144.39.21

OS 3 máy: ubuntu 20.04
ES cài đặt: bản mới nhất trên trang chủ: https://www.elastic.co/downloads/elasticsearch

Khai báo hostname của cả 3 máy vào file hosts, để 3 máy ping hostname của nhau được.

Cài đặt Elasticsearch service trên cả 3 máy
Download file cài đặt

 

Thao tác trên máy es01, đứng tại thư mục /usr/share/elasticsearch/bin

Gen cert CA, chúng ta sẽ sử dụng CA này để sinh cert cho cluster, http cert cho các bước sau

Lưu ý lưu password lại để sử dụng sau này. Chúng ta thu được file elastic-stack-ca.p12, mở file này phải có password.

Tiếp theo chúng ta sẽ sinh tiếp certificate, được ký bởi cái CA vừa sinh ở trên. Command như sau:

Output như sau:

Bước này sẽ hỏi:
– password cho CA: nhập password của CA ở bước trên.
– password cho cái cert sẽ tạo: nhập password tuỳ ý, lưu lại sử dụng cho bước tiếp theo.
Chúng ta thu được file elastic-certificates.p12, tại đường dẫn /usr/share/elasticsearch/elastic-certificates.p12

Tiếp theo, generate cert sử dụng cho interface http. Cert này sẽ sử dụng để enable https cho port 9200 (mặc định) của elasticsearch.

Các lưu ý về cấu hình khi chạy lệnh trên như sau:
– Generate a CSR? [y/N]N    => Cái này nếu các bạn cần CSR để ký với 1 CA khác, ví dụ cert đi mua bên ngoài của globalsign, Let’s Encrypt hay Digicert thì lựa chọn Y. Ở đây tôi tự sinh CA, tự ký nên tôi chọn N
– Use an existing CA? [y/N]y : chọn y để sử dụng chính cái CA đã sinh ở bước trên. y xong thì điền đường dẫn file elastic-stack-ca.p12 và password.
– For how long should your certificate be valid? [5y] 20y ====> tự ký nên sinh dài hẳn ra cho thoải mái, ở đây tôi sinh 20 năm.
– Generate a certificate per node? [y/N]N   ===> chọn Y thì cluster Elasticsearch có bao nhiêu node thì sẽ sinh bấy nhiêu file cert, cái này nếu không có yêu cầu gì bảo mật quá thì ko cần, cứ chọn N để sinh 1 certificate duy nhất sử dụng cho tất cả các node.
– ## Which hostnames will be used to connect to your nodes?  ==> liệt kê các domain sẽ sử dụng để truy cập tới elasticsearch, ở đây tôi điền hostname của máy chủ. Nếu các bạn public elasticsearch cho các đối tượng khác truy cập qua domain, hostname thì điền vào đây, ví dụ elasticsearch.tochuc.com, nếu ko thì cái http certificate sinh ra sẽ không có thông tin của domain elasticsearch.tochuc.com. Client thấy https cert ko match sẽ báo lỗi. Chỗ này các bạn điền nhiều bao nhiêu cũng được, thừa còn hơn thiếu, chấp nhận cả wildcard domain như *.tochuc.vn
– ## Which IP addresses will be used to connect to your nodes? ==> tương tự với hostname nhưng là cho IP, dự kiến cluster sẽ sử dụng những IP nào để đưa cho client kết nối thì điền hết vào, kể cả IP của các lớp Loadbalancer đằng trước.
– ## What password do you want for your private key(s)? ==> nhập password mong muốn vào.
Chúng ta sẽ thu được file /usr/share/elasticsearch/elasticsearch-ssl-http.zip, giải nén file này thu được file http.p12

trên cả 3 máy, tạo thư mục: /etc/elasticsearch/cert_custom
Copy cả 3 file elastic-certificates.p12, elastic-stack-ca.p12, http.p12 vào /etc/elasticsearch/cert_custom và cấp quyền cho user elasticsearch

Khai báo password cho hệ thống elasticsearch để sử dụng:

 • Bước 1: xoá password mặc định có khi cài đặt (có thể không có, tuỳ phiên bản, nhưng cứ xoá đi cho chắc). Chạy 3 lệnh sau:

 • Bước 2: Thêm password

  Trong đó:

  • xpack.security.transport.ssl.keystore.secure_password  ==> Nhập password của cert elastic-certificates.p12
  • xpack.security.transport.ssl.truststore.secure_password   ==> Nhập password của cert elastic-certificates.p12
  • xpack.security.http.ssl.keystore.secure_password     ====> Nhập password của http.p12
 • Bước 3: Xác nhận lại password vừa nhập

   

Tiếp theo cấu hình /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml trên từng máy. Nội dung file từng máy có điểm khác nhau, nhưng đại khái nội dung file này như sau:

Các điểm cần lưu ý cấu hình như sau:
cluster.name: democluster   =>   mục này cần 1 cái tên thống nhất cho tất cả các máy tham gia vào cluster.
node.name: es01        =>   tên riêng của từng máy tham gia vào cluster, tên này cần duy nhất, mặc định nó là hostname (tham khảo https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/important-settings.html#node-name)
network.host: 10.144.39.21   => điền IP của máy vào
cluster.initial_master_nodes: [“es01”, “es02”, “es03”]   ==> tham khảo https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/important-settings.html#initial_master_nodes
Cấu hình xpack =>

Tới đây thì đã có thể khởi động elasticsearch trên tất cả các máy

Tiếp theo cần reset user quản trị cao nhất của Elasticsearch:

Thu được password

Thử kết nối tới cluster, thấy thành công