[tip and trick] Scaledown/scaleup deamonset trên K8S

Đôi lúc muốn dừng chạy 1 số pod nào đó, nhưng lại ko muốn xóa nó đi, có thể chạy lại sau này.
Với deployment thì có thể set replica = 0 là xong, nhưng với deamonset thì ko được.

Có thể xài trick như sau:
Scaledown

Scale UP: