Khắc phục lỗi tomcat khởi động chậm

Khi bật tomcat, từ khi chạy startup tới khi server hoàn tất online có thể lên tới 30s. Nếu kiểm tra log catalina.out có thể thấy ghi chú rõ thời gian khởi động cho từng tiến trình của tomcat
Ví dụ:

Như trên, chúng ta có thể thấy tomcat start mất 38s, một con số quá lớn. Nhìn lên phía trên sẽ có tiến trình SessionIdGeneratorBase khởi động mất 33s
Để khắc phục tốc độ khởi động của SessionIdGeneratorBase tiến hành làm như sau
Vào thư mục $JAVA_HOME/jre/lib/security/java.security
Thêm vào cuối file java.security
securerandom.source=file:/dev/urandom
Từ nay sẽ khắc phục được tốc độ khởi động của SessionIdGeneratorBase