Xử lý lỗi crontab truncate command

Case: Nhét 1 đoạn mysqldump vào crontab để backup db hàng đêm. Sáng hôm sau kiểm tra ko thấy file dump đâu.
đoạn command khai báo crontab

Giải quyết ra sao?
chạy bằng crontab nên output lúc chạy sẽ được ném vào /var/mail/<user>
Ở đây chúng ta chạy cron trên user root, check file /var/mail/root

Để ý dòng subject, thấy command của chúng ta bị cắt mất còn 1 đoạn ngắn xíu, nguyên nhân do ký tự %

tiến hành escape ký tự %, cron thay đổi thành

lưu lại crontab.