Lỗi cannot be loaded because the execution of scripts is disabled on this system. cuả POWERSHELL

Chạy Script bằng powershell lỗi cannot be loaded because the execution of scripts is disabled on this system.

Nguyên nhân do mặc định windows chặn powershell thực thi các scripts này vì lý do an ninh, để mở thả cửa cho chức năng này, chạy câu sau, hỏi gì cứ Yes to All