Xử lý lỗi KeyError khi ghép chuỗi python

Case:
chat_id=428519060
noidung='test'
body='''{"chat_id":"{}","text":"{}"}'''.format(chat_id,noi_dung)
KeyError: '"chat_id"'

Nguyên nhân: do sử dụng hàm format, nên trong chuỗi có dấu { hoặc } sẽ bị lỗi.
Xử lý: bằng cách thay { bằng {{ và } bằng }}
body='''{{"chat_id":"{}","text":"{}"}}'''.format(chat_id,noidung)
'{"chat_id":"428519060","text":"test"}'