Cài đặt docker trên centos 6

Nếu có lỗi không tìm thấy service docker, gõ lệnh docker thấy:

Nguyên nhân do máy này đã cài đặt gói docker trước đó. Khi đó cần gỡ bỏ gói docker ra, cài lại: