Rsync : Công cụ đồng bộ, copy dữ liệu tuyệt vời cho linux

Rsync (Remote Sync) là một công cụ mạng để sao lưu vào đồng bộ dữ liệu trên linux. Rsync có khả năng đồng bộ file giữa:
– 2 thư mục trong 1 máy chủ local
– 2 thư mục giữa máy chủ local và máy chủ remote
So sánh với scp truyền thống, rsync có những ưu điểm nổi trội:
– Hỗ trợ sao chép link, permission, .v.
– Nhanh hơn, do sử dụng cơ chế nén khi copy
– Có những tính năng như giới hạn băng thông truyền tải, bảo tồn được mốc thời gian, permission nguyên vẹn khi chuyển đi.
Syntax cơ bản:
rsync options source destination
Trong đó:
-v : verbose
-r : sao chép dữ liệu theo cách đệ quy ( không bảo tồn mốc thời gian và permission trong quá trình truyền dữ liệu)
-a :chế độ lưu trữ cho phép sao chép các tệp đệ quy và giữ các liên kết, quyền sở hữu, nhóm và mốc thời gian
-z : nén dữ liệu
-h : định dạng số

Cài đặt:
#Đối với họ redhat
yum install rsync
#Đối với họ debian
apt-get install rsync

Sao lưu, đồng bộ file trên local:
[root@devopsvn.xyz]# rsync -zvh backup.tar /tmp/backups/
created directory /tmp/backups
backup.tar
sent 12.31M bytes received 51 bytes 9.27M bytes/sec
total size is 21.49M speedup is 2.10

Nếu thư mục đích chưa tồn tại, thì rsync sẽ tự tạo folder
Ví dụ về đồng bộ folder 1 và folder 2
[root@devopsvn.xyz]# rsync -avzh /folder1 /folder2/

Đồng bộ dữ liệu giữa local và remote server, hoặc ngược lại:
Ví dụ 1: sao chép folder /tmp/vidu lên thư mục /opt của server 1.2.3.4
[root@devopsvn.xyz]$ rsync -avz /tmp/vidu/ root@1.2.3.4:/opt/
Ví dụ 2: Sao chép /opt/sex/ trên 1.2.3.4 về /opt/sex_backup của local
[root@devopsvn.xyz]# rsync -avzh root@1.2.3.4:/opt/sex/ /opt/sex_backup/

Các tham số khác khi sử dụng rsync:
--progress Hiển thị dung lượng và thời gian còn lại trong quá trình truyền.
--delete nếu file/folder có tồn tại ở thư mục đích nhưng không có ở thư mục nguồn thì xoá ở thư mục đích.
--max-size='200k' Giới hạn chỉ truyền file dung lượng tối đa là 200k (thích 200k thành gì thì sửa)
--remove-source-files Truyền xong thì xoá thư mục/file cũ
--bwlimit=100 Giới hạn băng thông truyền tải.