Sử dụng zabbix theo dõi thông tin metric của cluster hadoop

Yêu cầu:

 • Monitor đc các thông số cơ bản của cluster hadoop:
  • Số lượng app được submit
  • Số app đang chạy
  • Số app đang pending
  • Số memory: total, used
  • Số Vcore: Total, used
  • Node: số node, số node bị mất, số node có trạng thái unhealthy

Thực hiện:

 • Có thể xem các con số trên tại trang running custer của resource manager:

 • Ngoài ra, còn có thể sụng API để lấy các con số này:

Dưới đây là script thực hiện lấy các giá trị:

Apps Submitted
Apps Pending
Apps Running
Memory Used

Memory Total

VCores Used

VCores Total

Active Nodes

lostNodes

unhealthyNodes

totalNodes

Các giá trị này để gửi tới zabbix để xây dựng biểu đồ, và lưu trữ, thiết lập cảnh báo.

Dưới đây là script lấy số liệu:


 

Output có dạng:

c2s-spk06 yarn.metric.appsSubmitted 443
c2s-spk06 yarn.metric.appsPending 0
c2s-spk06 yarn.metric.appsRunning 25
c2s-spk06 yarn.metric.allocatedMB 265216

c2s-spk06 yarn.metric.totalMB 307200

c2s-spk06 yarn.metric.allocatedVirtualCores 131

c2s-spk06 yarn.metric.totalVirtualCores 320

c2s-spk06 yarn.metric.activeNodes 5

c2s-spk06 yarn.metric.lostNodes 0

c2s-spk06 yarn.metric.unhealthyNodes 0

c2s-spk06 yarn.metric.totalNodes 5

Thiết lập đặt vào cron của máy hadoop, chạy 10 phút 1 lần, và đẩy output cho zabbix sender xử lý, gửi tới zabbix server, chi tiết cú pháp xem help của zabbix sender.