Note cài đặt postgresql trên centos 7

Cài đặt PostgreSQL trên centos 7
Tính tới thời điểm hiện tại 2019-06, version khi cài đặt PostgreSQL qua yum trên centos 7 là 9.2.24
[root@posgres-2 etc]# yum info postgresql-server
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: centos-hn.viettelidc.com.vn
* epel: mirror.horizon.vn
* extras: centos-hn.viettelidc.com.vn
* updates: centos-hn.viettelidc.com.vn
Installed Packages
Name : postgresql-server
Arch : x86_64
Version : 9.2.24
Release : 1.el7_5
Size : 16 M
Repo : installed
From repo : base
Summary : The programs needed to create and run a PostgreSQL server
URL : http://www.postgresql.org/
License : PostgreSQL
Description : PostgreSQL is an advanced Object-Relational database management system (DBMS).
: The postgresql-server package contains the programs needed to create
: and run a PostgreSQL server, which will in turn allow you to create
: and maintain PostgreSQL databases.

Chúng ta sẽ cài version này, trước hết update toàn bộ lên cho chắc cú
yum update -y
Tiến hành cài đặt:
yum install postgresql-server postgresql-contrib -y
Thiết định ban đầu:
postgresql-setup initdb
systemctl enable postgresql
systemctl start postgresql

Kiểm tra service nó đã listen chưa:
[root@posgres-2 etc]# netstat -napl | grep post
tcp 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 3209/postgres
udp6 0 0 ::1:39788 ::1:39788 ESTABLISHED 3209/postgres
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 41137 3209/postgres /tmp/.s.PGSQL.5432
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 41135 3209/postgres /var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 41116 3210/postgres: logg

Thấy rõ, mặc định thằng này listen trên localhost, thế này thì từ bên ngoài làm sao kết nối tới được. Chúng ta enable nó lên cho listen trên tất cả interface. Mở file cấu hình của thằng này:
vim /var/lib/pgsql/data/postgresql.conf
Sửa lại các dòng có key tương ứng như sau:
listen_addresses = '*'
restart lại service:
systemctl restart postgresql
Đã xong phần cài đặt service, tiếp theo sẽ là tạo database, user, etc
PostgreSQL sau khi cài đặt, tự động nó sẽ thêm vào cho hệ điều hành 1 user = postgres
Mọi thao tác với PostGreSQL phải switch sang user này để thực hiện:
[root@posgres-2 ~]# su - postgres
-bash-4.2$

Tạo database:
psql -c createdb <tên database>
Kết nối vào database đã có:
psql
Ví dụ:
psql chip1stop
psql (9.2.15)
Type "help" for help.

chip1stop=#
Xem danh sách các database, từ PostgreSQL shell: \l
Xoá database: dropdb
Xem danh sách table: \dt