Hướng dẫn cài đặt oracle client trên redhat 7 – How to install oracle client 12 on redhat

Chuẩn bị:
– Redhat enterprise 7, có thể cài thêm repo: https://devopsvn.xyz/cai-dat-centos-repo-cho-redhat-rhel-7/

– Bộ cài Oracle client 12: https://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/oracle12c-linux-12201-3608234.html

Trên máy chủ linux, cài đặt các gói: unzip, gcc

Download bộ cài client: linuxx64_12201_client.zip

Giải nén bộ cài, ta được thư mục client

Mở file response/client_install.rsp và thiết lập các thông số như sau:

Một số lưu ý:
INVENTORY_LOCATION : đường dẫn thư mục này phải khác với đường dẫn cho ORACLE_HOME và ORACLE_BASE

đường dẫn ORACLE_HOME nên nằm bên trong ORACLE_BASE

oracle.install.client.installType nên để Administrator, sau này sẽ có nhiều tùy chỉnh hơn.

UNIX_GROUP_NAME: Oracle client không cài được dưới user root, nên phải tạo user khác cho nó, group tương ứng với user đó là gì thì điền vào đây, Group này phải có quyền đọc ghi , exec tất cả các đường dẫn đã khai báo trên. (dùng đường dẫn nào thì vào chown cho nó)

Sau khi khai báo, đứng ở thư mục chứa file runInstaller ở trên, chạy:

Nhớ thay đường dẫn đúng vào file client_install.rsp ở trên.

Sau khi chạy, sẽ hiển thị dạng:

Làm theo hướng dẫn, chuyển qua user root, chạy /u01/oracle/ora_inventory/orainstRoot.sh là xong.