Cài đặt centos repo cho redhat rhel 7

Case: Cài đặt redhat enteprise, chưa active gì, trong máy không có repo nào để cài gói cơ bản, mở /etc/yum.repo.d rỗng.

Để cài đặt centos repo cho redhat, tiền hành làm như sau:
Tạo file mới có định dạng .repo ví dụ Centos.repo trong thư mục /etc/yum.repo.d

Nội dung:

Sau đó lưu lại dưới tên Centos-Base.repo
Tiếp tục chạy lệnh:

yum repolist
Tiếp theo đã có thể cài đặt các gói bằng yum