Cấu hình SSH cho switch cisco


Tạo mật khẩu enable:

Gán địa chỉ IP quản trị và VLAN quản trị

Cấu hình hostname và domain name.

gen key RSA cho SSH

Bật SSH

Tạo user để truy cập

Lưu lại cấu hình