Thay đổi config trong postgres – Reload postgres configuration without restart

PostgreSQL có 2 file cấu hìnhL pg_hba.conf và postgresql.conf. Cả 2 file này đều nằm trong thư mục data của pg_home, hoặc đường dẫn: $PGDATA, hoặc /var/lib/pgsql/data
pg_hba.conf: chứa thông tin xác thực tới postgres, như quyết định user nào, được kết nối tới postgres theo hình thức nào.
postgresql.conf chứa các thông tin cấu hình về hệ thống như log, archive, etc

Thao tác reload cấu hình:
thực hiện như sau:

pg_ctl reload sẽ gửi SIGHUP tới tiến trình postgres để reload lại file cấu hình
Toàn bộ các thay đổi của pg_hba.conf có thể được reload theo cách này. trong khi đó, một số tham số trong postgresql.conf chỉ có thể được reload sau khi restart