Cấu hình portchannel giữa switch cisco và Esxi 6.7

Mô hình:
Cấu hình trên swich:

Cấu hình trên ESXi, tạo Vswitch mới tên BOND, add 3 uplink em2-4 cho vswitch này
Bấm chọn networking ->Virtual switches -> Add standard virtual switch

vSwitch Name = BOND
security policy:
Allow promiscuous mode Yes
Allow forged transmits Yes
Allow MAC changes Yes

NIC teaming policy:
Notify switches Yes
Policy Route based on IP hash
Reverse policy Yes
Failback Yes

 

Khai báo portgroup cho mỗi vlan cần sử dụng, ví dụ ở đây khai báo vlan 1583. Chúng ta truy cập tab portgroup, add portgroup
Sau đó sử dụng portgroup này trong các giao diện thêm, sửa network card của máy ảo.

Bên lề: etherchannel của switch cisco có hỗ trợ các giao thức như LACP , PAgP . Tuy nhiên ESXI ko tương thích với 2 món đó, dòng channel-group 2 mode on trên switch để khai báo giao thức động, kệ 2 thằng device thương lượng với nhau. Theo vmware, họ chỉ hỗ trợ LACP khi kết nối với Distributed switch.