Decode escape string

Gặp các đoạn text dạng:

Với python3 có thể dịch bằng