How to convert characters like \x22 into a string?

Gặp các đoạn text dạng:

Với python3 có thể dịch bằng