Rename VIP hoặc đối tượng nào đó trên F5

SSH vào thiết bị F5
truy cập giao diện tmsh

Bật chế độ cho phép move

Ví dụ cần đổi lên VIP virtual_server100 thành VIP1000

Tắt chế độ cho phép move đi
Chi tiết xem tạm video: