Xử lý lỗi trên ubuntu dh key too small

Khi gọi http request trên ubuntu, ở đây là ubuntu 20 thì hay gặp lỗi
curl: (35) error:141A318A:SSL routines:tls_process_ske_dhe:dh key too small
(các ngôn ngữ khác như java, python báo lỗi tương tự)
Cách fix:
Sửa file /etc/ssl/openssl.cnf
Thêm vào đầu file

Thêm vào cuối file

Thế là xong