Triển khai hệ thống lưu trữ đơn giản với DRDB

Mục tiêu, cần 1 server NFS để lưu trữ dữ liệu (chủ yếu là dữ liệu ảnh từ web upload lên)
Công nghệ lựa chọn là DRBD 2 node, export ra ngoài cho user bằng NFS, Failover giữa primary node và secondary node bằng keepalived

Bước 1: Cấu hình DRBD
– Cài đặt 2 máy Ubuntu 20.04:

– Thiết lập hostname cho 2 máy:

– Format ổ /dev/sdb, làm trên cả 2 máy

– Tạo LVM, trên cả 2 máy

– Cài đặt DRBD, thao tác trên cả 2 máy

– Tạo resource cho DRBD, thao tác trên cả 2 máy, tạo file cấu hình

– Khởi tạo metadata cho DRBD theo file cấu hình, thao tác trên cả 2 máy

– Bật DRBD trên cả 2 máy

– Thao tác trên node 1, tiến hành chuyển node1 làm node primary

Sau bước này 2 máy sẽ tiến hành đồng bộ ban đầu với nhau, tiến hành kiểm tra trạng thái của cluster và quá trình đồng bộ như sau:

Đợi cho quá trình đồng bộ hoàn tất, trạng thái cả 2 node là UpToDate/UpToDate

Tiến hành format ổ drbd và mount vào máy chủ, việc này thực hiện trên node primary

Mount thành công là OK, xong phần dựng DRBD, tiền hành umount trước khi thực hiện bước tiếp theo.

Tiến hành cài đặt nfs server và keepalived cho cả 2 máy

Cấu hình cho nfs mount vào /srv
Tuy nhiên không để cho nfs-server khởi động cùng máy chủ. Để keepalived làm việc đó.
File export của NFS trên cả 2 máy

Cấu hình cho keepalived check node primary và tự mount , tự bật NFS
Thực hiện trên node primary

File cấu hình keepalive cho Secondary

File script cho keepalived

Các file notify còn lại là file rỗng, không có giá trị sử dụng. các bạn có thể comment cấu hình trong keepalived lại