TÌm hiểu postgresql trên centos 7

Tính tới thời điểm hiện tại 2019-06, version khi cài đặt PostgreSQL qua yum trên centos 7 là 9.2.24 [root@posgres-2 etc]# yum info postgresql-server Loaded plugins: fastestmirror, langpacks Loading mirror […]