Tổng hợp key vmware các thể loại

Key Vsphere hypervisor 6.7: Không giới hạn

Key VMware workstation 15

Key Vcenter 6 standard

VMware vSphere ESXi 7.0 Enterprise Plus key

VMware vCenter 7.0 Standard