Active các bản windows và Office thông qua KMS lậu

Mở cmd với quyền admin và chạy các lệnh tương ứng

Windows Server 2016 Datacenter:
slmgr /ipk CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
slmgr /skms kms.digiboy.ir
slmgr /ato
Windows Server 2016 Standard:
<pre>slmgr /ipk WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
slmgr /skms kms.digiboy.ir
slmgr /ato
Active windows 10:
Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
Windows 10 Home N: 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM
Windows 10 Home Single Language: 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
Windows 10 Home Country Specific: PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR
Windows10 Professional: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows10 Professional N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows10 Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows10 Enterprise N: DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows10 Education: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows10 Education N: 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows10 Enterprise2015 LTSB: WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows10 Enterprise2015 LTSB: 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
Thay vào dòng dưới
slmgr /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
slmgr /skms kms.digiboy.ir
slmgr /ato

Windows Server 2022

Win Server 2022 Datacenter: WX4NM-KYWYW-QJJR4-XV3QB-6VM33
Win Server 2022 Standard: VDYBN-27WPP-V4HQT-9VMD4-VMK7H

Active Office:

Chỉ áp dụng cho bản Office 2016 VL, nếu đang bản retail thì phải convert sang, cách convert bằng cách chạy Script tương ứng dưới quyền administrator sẽ được hướng dẫn ở cuối bài.

Sau khi convert

Tiếp theo là active bằng cách dưới:
cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16
cscript OSPP.VBS /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
cscript OSPP.VBS /sethst:kms.digiboy.ir
cscript OSPP.VBS /act
cscript OSPP.VBS /dstatus
Đối với office 64bit
cd C:\Program Files\Microsoft Office\Office16
cscript OSPP.VBS /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
cscript OSPP.VBS /sethst:kms.digiboy.ir
cscript OSPP.VBS /act
cscript OSPP.VBS /dstatus
Trong đó:
XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 là key Office 2016 Pro Plus. Nếu các bạn sử dụng các phiên bản Office như Visio, Project… thì thay key dưới đây vào:
Office Professional Plus 2016: XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
Office Standard 2016 : JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM
Project Professional 2016: YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT
Project Standard 2016: GNFHQ-F6YQM-KQDGJ-327XX-KQBVC
Visio Professional 2016: PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK
Visio Standard 2016: 7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4
Access 2016: GNH9Y-D2J4T-FJHGG-QRVH7-QPFDW
Excel 2016: 9C2PK-NWTVB-JMPW8-BFT28-7FTBF
OneNote 2016: DR92N-9HTF2-97XKM-XW2WJ-XW3J6
Outlook 2016: R69KK-NTPKF-7M3Q4-QYBHW-6MT9B
PowerPoint 2016: J7MQP-HNJ4Y-WJ7YM-PFYGF-BY6C6
Publisher 2016: F47MM-N3XJP-TQXJ9-BP99D-8K837
Skype for Business 2016: 869NQ-FJ69K-466HW-QYCP2-DDBV6
Word 2016: WXY84-JN2Q9-RBCCQ-3Q3J3-3PFJ6
========================

Hướng dẫn convert sang bản VL:

Chạy script tương ứng với Office 64 bit hoặc 32 bit

Office 32 bit, Lưu đoạn dưới đây thành file name.cmd rồi chạy
@echo off
:ADMIN
openfiles >nul 2>nul ||(
echo Set UAC = CreateObject^(“Shell.Application”^) > “%temp%\getadmin.vbs”
echo UAC.ShellExecute “%~s0”, “”, “”, “runas”, 1 >> “%temp%\getadmin.vbs”
“%temp%\getadmin.vbs” >nul 2>&1
goto:eof

)

del /f /q “%temp%\getadmin.vbs” >nul 2>nul

for /f “tokens=6 delims=[]. ” %%G in (‘ver’) do set win=%%G

pushd “%~dp0”

Title Office 2016 Retail to Volume License Converter

echo Press Enter to start VL-Conversion…

echo.

pause

echo.

cd /D “%SystemRoot%\System32”

if %win% GEQ 9200 (

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms”

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ul.xrm-ms”

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms”

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProjectProVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms”

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProjectProVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms”

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProjectProVL_KMS_Client-ul.xrm-ms”

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\VisioProVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms”

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\VisioProVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms”

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\VisioProVL_KMS_Client-ul.xrm-ms”

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-bridge-office.xrm-ms

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-root.xrm-ms

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-root-bridge-test.xrm-ms

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-stil.xrm-ms

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-ul.xrm-ms

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-ul-oob.xrm-ms

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\pkeyconfig-office.xrm-ms

)

if %win% LSS 9200 (

cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms”

cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ul.xrm-ms”

cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms”

cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProjectProVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms”

cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProjectProVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms”

cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProjectProVL_KMS_Client-ul.xrm-ms”

cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\VisioProVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms”

cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\VisioProVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms”

cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\VisioProVL_KMS_Client-ul.xrm-ms”

cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-bridge-office.xrm-ms

cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-root.xrm-ms

cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-root-bridge-test.xrm-ms

cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-stil.xrm-ms

cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-ul.xrm-ms

cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-ul-oob.xrm-ms

cscript “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\root\Licenses16\pkeyconfig-office.xrm-ms

)

echo.

echo Retail to Volume License conversion finished.

echo.

pause

Đối với office 64 bit

Office 64 bit, Lưu đoạn dưới đây thành file name.cmd rồi chạy
@echo off
:ADMIN
openfiles >nul 2>nul ||(
echo Set UAC = CreateObject^(“Shell.Application”^) > “%temp%\getadmin.vbs”
echo UAC.ShellExecute “%~s0”, “”, “”, “runas”, 1 >> “%temp%\getadmin.vbs”
“%temp%\getadmin.vbs” >nul 2>&1
goto:eof

)

del /f /q “%temp%\getadmin.vbs” >nul 2>nul

for /f “tokens=6 delims=[]. ” %%G in (‘ver’) do set win=%%G

pushd “%~dp0”

Title Office 2016 Retail to Volume License Converter

echo Press Enter to start VL-Conversion…

echo.

pause

echo.

cd /D “%SystemRoot%\System32”

if %win% GEQ 9200 (

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms”

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ul.xrm-ms”

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms”

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProjectProVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms”

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProjectProVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms”

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProjectProVL_KMS_Client-ul.xrm-ms”

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\VisioProVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms”

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\VisioProVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms”

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\VisioProVL_KMS_Client-ul.xrm-ms”

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-bridge-office.xrm-ms

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-root.xrm-ms

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-root-bridge-test.xrm-ms

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-stil.xrm-ms

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-ul.xrm-ms

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-ul-oob.xrm-ms

cscript slmgr.vbs /ilc “%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\pkeyconfig-office.xrm-ms

)

if %win% LSS 9200 (

cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms”

cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ul.xrm-ms”

cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProPlusVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms”

cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProjectProVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms”

cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProjectProVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms”

cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\ProjectProVL_KMS_Client-ul.xrm-ms”

cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\VisioProVL_KMS_Client-ppd.xrm-ms”

cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\VisioProVL_KMS_Client-ul-oob.xrm-ms”

cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\VisioProVL_KMS_Client-ul.xrm-ms”

cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-bridge-office.xrm-ms

cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-root.xrm-ms

cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-root-bridge-test.xrm-ms

cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-stil.xrm-ms

cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-ul.xrm-ms

cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\client-issuance-ul-oob.xrm-ms

cscript “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inslic:”%ProgramFiles%\Microsoft Office\root\Licenses16\pkeyconfig-office.xrm-ms

)

echo.

echo Retail to Volume License conversion finished.

echo.

pause