Thủ thuật Notepad++

Xóa các dòng chứa từ khóa biết trước

Ví dụ: Muốn xóa các dòng có từ “tukhoa”

1. Menu => Search => Mark (hoặc Ctrl + F, chọn Tab Mark

)

2. Nhập từ cần xóa: “tukhoa”

3. Check ô Mark line và Wrap aroud => Chọn Find All

4. Search => Bookmark => Remove Bookmarked Lines. (Xóa dòng đã đánh dấu)

Xóa dòng không chứa từ khóa

Ví dụ: Muốn xóa các dòng không có từ “tukhoa”

1,2,3 Lặp lại như trên.

4. Chọn Remove Unmarked Lines.

Xóa dòng trắng (không có gì)

Edit => Line Operations => Remove Empty Lines (Containing Black Character)

Thêm từ khóa vào đầu dòng

1. Ctrl + F => Replace

2. Tích ô Regular expression và Wrap around

3. Find what gõ: ^

4. Replace with gõ từ khóa cần thêm: tukhoa

5. Replace All.

Thêm từ khóa vào cuối dòng

Như trên chỉ khác tìm từ $

Xóa từ khóa cuối dòng

Ví dụ xóa từ tukhoa ở cuối

Như trên.


Find what gõ

: tukhoa$


Replace with: để trống.

Xóa từ khóa đầu dòng

Như trên.


Find what gõ: ^tukhoa

Xóa mọi thứ sau từ khóa

Find what: tukhoa.*

Xóa mọi thứ trước một từ khóa

Find what: ^.+tukhoa

Xóa mọi số (number)

Find what: [0-9] +

Ở phần tiếp theo, mình sẽ giới thiệu thêm một số thủ thuật nội dung, quản lý notepad ++.