Kill zombie process linux

[root@abc-kvm93 123_redmine_alert]# ps aux | grep phantom

root 23858 0.1 0.0 0 0 pts/2 Z 11:09 0:01 [phantomjs] <defunct>

root 25464 0.1 0.0 0 0 pts/2 Z 11:16 0:01 [phantomjs] <defunct>

root 27425 0.2 0.0 0 0 pts/2 Z 11:24 0:01 [phantomjs] <defunct>

root 29398 4.4 0.3 2640400 53688 pts/2 Sl 11:32 0:01 /home/huybk/chip1stop_redmine_alert/phantomjs –cookies-file=/tmp/tmp48bddbr7 –webdriver=37998

root 29434 6.4 0.3 2640440 53456 pts/2 Sl 11:32 0:01 /home/huybk/chip1stop_redmine_alert/phantomjs –cookies-file=/tmp/tmpi3guirm8 –webdriver=53345

root 29475 17.7 0.3 2641020 53296 pts/2 Sl 11:32 0:01 /home/huybk/chip1stop_redmine_alert/phantomjs –cookies-file=/tmp/tmprgkv3jhr –webdriver=53106

root 29520 0.0 0.0 103332 876 pts/3 S+ 11:32 0:00 grep phantom

Các process defunct luôn ko mất, gọi là zombie. Do các process này đã ngừng xử lý nhưng vẫn không biến mất khỏi process entry.

Để kill các process này cần giết tiến trình bố của nó. Tìm thằng bố bằng cách chạy
ps -xal

Trường thứ 4 chính là PID của thằng bố nó, kill -9 là xong