TÌm tin nhắn trong skype với nhiều điều kiện

Skype lưu đường dẫn profile của mỗi user trong folder C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Skype\<Skype name, tên đăng nhập>\main.db

Mở file này bằng sqlite brower, bảng lưu tin nhắn thuộc bảng Messages, một số trường chính:

  • body_xml: trường lưu nội dung message
  • timestamp: thời gian tin nhắn, hiển thi dưới dạng unixtime
  • author: người gửi

Một số câu truy vẫn

select date(timestamp, ‘unixepoch’, ‘localtime’), body_xml from Messages where

timestamp >= 1540479600 and

body_xml like ‘%【アロー価格取込バッチログ確認】%’

  • lọc ra các message có thời gian sau thời gian cần tìm (convert thời gian cần tìm sang unixtime để truy vấn) chưa từ khoá 【アロー価格取込バッチログ確認】