Tháng Mười Hai 23, 2018

Nếu có lỗi không tìm thấy service docker, gõ lệnh docker thấy:

Nguyên nhân do máy này đã cài đặt gói docker trước đó. Khi đó cần gỡ […]