Sử dụng docker – Tạo một container


Để có contaner, trước hết cần có image, tương tự như cài windows thì phải có đĩa vậy. Image của docker có thể được lấy tự động từ docker hub (mặc định) hoặc từ docker registry nội bộ của doanh nghiệp. Để lấy docker image về, sử dụng cú pháp:
docker pull
Ví dụ: Muốn lấy image của centos 6 về máy:
docker pull centos:6
List các image trên máy:
docker images
Output:
[root@localhost data]# docker images
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
docker.io/centos 6 0cbf37812bff 3 months ago 194 MB
docker.io/centos/systemd latest 78c36a71df7e 6 months ago 200 MB

Cú pháp:
docker run

Ví dụ: tạo container từ image centos 6 ở trên
docker run -it 0cbf37812bff
Nếu thành công sẽ truy cập vào màn hình bên trong container, tiếp theo có thể tiến hành cài app như 1 máy bình thường. Để quay lại màn hình máy bên ngoài (màn hình máy host), bấm Ctrl P và Ctrl Q
Các tham số option khi tạo container sẽ được giới thiệu ở bài sau.