Xử lý lỗi docker – WARNING: IPv4 forwarding is disabled. Networking will not work.


Tạo container docker thì được thông báo:

WARNING: IPv4 forwarding is disabled. Networking will not work.

Nguyên nhân do hệ điều hành host đangtawts IP forwarding, để bật lên, thêm/sửa dòng sau trong /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward=1

Sau đó restart network, hoặc chạy lệnh
sysctl -p