2019

Cài đặt Fail2ban cho zimbra trên centos 7

Cài đặt epel-repo

Cài đặt fail2ban

backup các file mặc định của fail2ban

Tạo file /etc/fail2ban/filter.d/zimbra.conf với nội dung sau

File này định nghĩa các patten […]

Cài đặt cụm hadoop cluster 3 node - How to Install and Set Up a 3-Node Hadoop Cluster

I- Chuẩn bị 3 máy centos 7: <hostname>:<IP> – node-master: 192.168.151.171 – node1: 192.168.151.172 – node2: 192.168.151.173 Phần môi trường cần cài đặt trên 3 máy:

II- Kiến trúc […]

Chạy SQL sau để gen data lớn cho postgres