Cài đặt NFS server trên Ubuntu

Sửa file /etc/exports

bật service

Mở FW cho ESXi kết nối tới